Vyšetření školní zralosti a připravenosti dětí na školu

Dne 14. 2. 2023 se v MŠ uskuteční screeningové vyšetření školní zralosti předem přihlášených dětí, které bude vedené Pedagogicko-psychologickou poradnou Klatovy.

  • Vyšetření dítěte bude probíhat v dopoledních hodinách v MŠ bez účasti rodičů.
  • Screeningové vyšetření je orientační vyšetření, které může odhalit oslabení percepčně-motorických oblastí důležitých pro nástup do školy a zvládnutí čtení a psaní. Obsahem screeningového vyšetření bude posouzení zejména úrovně zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriky, pozornosti, pracovní zralosti.
  • Odpoledne se uskuteční individuální konzultace se zákonným zástupcem, kterému budou sděleny výsledky, předána zpráva a doporučení. Konzultace proběhne v prostorách MŠ – rozpis konzultací je k dispozici u pedagogů na třídě; délka jedné konzultace bude cca 10-15 min.