Pedagogové:

Petra Kotlabová

Stanislav Jílek DiS.

 Telefonní číslo k Motýlkům: 725 849 097

Charakteristika třídy

Věkové složení dětí je 4- 6 let, což znamená, že se některé děti připravují v tomto školním roce na odchod do ZŠ.

 • Ve třídě jsou všechny vzdělávací oblasti rozvíjeny rovnoměrně. Pedagogové preferují práci ve skupinách, na stanovištích, kde mají všichni možnost zapojit se do činností nejen dle věku, ale i  svého zájmu, schopností a dle potřeb tak rozvíjejí i své dominantní inteligence.
 • Důraz je kladen na dodržování pravidel soužití v MŠ – mravní návyky, sebeobsluha, vztahy v kolektivu, předcházení nežádoucímu nebo nebezpečnému chování. Neméně důležitý je zde rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti. Používáme digitální technologie (interaktivní tabule, tablety), preferujeme učení formou projektů i ve 3D.
 • Ve třídě dbáme na vyváženost řízené a spontánní činnosti s možností odpočinku, relaxace – ať za společného protažení při cvičení s použitím prvků jógy, při pobytu v přírodě nebo individuálně v relaxačním koutku ve třídě. Nezapomínáme ani na uvolňování ruky, procvičování jemné motoriky při cílených  činnostech.
 • Snažíme se třídit odpad, a protože téměř ze všeho se dá něco pěkného vyrobit, vhodný odpadový a přírodní materiál využíváme k tvoření, při čemž vítáme také ochotu a spolupráci rodičů.

Název třídního vzdělávacího programu: „Začarované motýlí pohádky“

Anotace TVP:

„UDĚLEJ KROK VPŘED, PAK DVA ZPÁTKY,

 ZAČARUJEME SE DO POHÁDKY.“

ZAMĚŘENÍ, DLOUHODOBÉ CÍLE TŘÍDY                

 • Budeme chránit své zdraví, vytvářet příjemné, klidné a bezpečné prostředí třídy a MŠ.
 • Společně se pokusíme o vytváření pohodové atmosféry plné důvěry a dětem příjemného humoru.
 • Budeme se snažit o zautomatizování základních mravnostních návyků – pozdrav, prosba, poděkování, omluva…Společně s rodiči se budeme snažit potlačovat negativní projevy chování.
 • Vzájemně se budeme podporovat v získání zdravého sebevědomí a samostatnosti.
 • Povedeme děti k ochraně přírody, nezapomeneme na třídění odpadů a vhodný odpadový materiál využijeme při tvořivých činnostech, jelikož téměř ze všeho se dá něco pěkného vyrobit.
 • Zapojíme děti do pěveckého kroužku SLUNÍČKO, zavedeme logopedickou prevenci pro podchycení nesprávné výslovnosti, budeme je vzdělávat v ICT a environmentální výchově.
 • Nabídneme dostatek pohybových aktivit pro zdravý vývoj dětí.
 • Budeme zachovávat české národní zvyky.