Vize, filozofie MŠ

Chceme, aby naše mateřská škola byla místem bezpečí, jistoty, vzájemného porozumění, pozitivních mezilidských a partnerských vztahů, kde se každému dítěti dostane ocenění, podpory, péče a stimulace v míře, kterou individuálně potřebuje a v kvalitě, která mu vyhovuje.

A proto směřujeme k tomu, aby naše mateřinka byla místem:

 • kam děti budou chodit rády, s důvěrou a beze strachu
 • kde budou mít možnost prožívat radostné a spokojené dětství
 • které bude probouzet, maximálně rozvíjet a uplatňovat tvořivý potenciál dětí
 • kde budou děti vedeny ke vzájemné úctě, důvěře, uznání, snášenlivosti, otevřenosti v komunikaci, k empatii a vzájemné spolupráci
 • kde bude dbáno na jejich správnou životosprávu, výživu, režim dne i pohybovou aktivitu
 • kde vzdělávací nabídka bude přiměřená osobnosti a věku dítěte, bude vést k získání potřebných kompetencí a její způsob i obsah bude odrážet očekávání dětí i jejich rodičů
 • které se nezaměřuje pouze na vzdělávání dětí, ale i pedagogů a všech svých zaměstnanců pro neustálé zvyšování kvality pedagogické i nepedagogické práce
 • dobře vybaveným, estetickým a příjemným, kde se všichni zúčastnění budou cítit dobře a svobodně (v mezích daných pravidel, které chápou a respektují)
 • kde vzdělávání probíhá ekonomicky efektivním způsobem
 • které využívá všech možností zapojení rodičů do života školy
 • které spolupracuje s organizacemi a firmami, které přispívají ke zlepšení úrovně školy

Chceme se stát takovou školou, která vyvolává u všech dětí, zaměstnanců a rodičů sounáležitost a hrdost na příslušnost k ní!