Pedagogové:

Bc. Lenka Vlčková

Eva Smetanová 

Telefon: 722 751 888

Třída pro nejmenší děti  

Provoz třídy Ptáčků je vzhledem k věku dětí omezen na dobu od 7:00 do 15:00 hodin. Mimo tuto dobu mohou rodiče přivádět děti a vyzvedávat si je v ostatních třídách MŠ podle informací na třídě.

Třída Ptáčci je specifická zaměřením na konkrétní věkovou skupinu – zajišťuje péči a vzdělávání nejmladších dětí. Vzhledem k věkovému složení třídy je vybavení i program dne zcela přizpůsoben individuálním potřebám dětí, jejich aktuálním možnostem a schopnostem. Jsou také voleny jiné metody a formy práce, především hra a činnostní učení. Aktivity jsou krátké, střídají se aktivní a relaxační činnosti. Poskytujeme dětem pestrou paletu činností zaměřenou na celkový rozvoj dítěte.

Ve třídě Ptáčci nezáleží na viditelném výsledku aktivity, ale na pocitech, které dítě zažívá, na radosti ze hry a aktivity, na pocitu klidu, bezpečí a jistoty.

Název a anotace třídního vzdělávacího programu:

BAREVNÝ JE KAŽDÝ DEN A TOLIK KRÁSNÉHO JE V NĚM

Anotace:

„Z jedné třídy Na Paloučku vyletělo hejno malých ptáčků.
Křídla mají barevná a jsou různě zdobená.
Ráno mají spoustu práce, proletí se na procházce.
Pak na oběd spěchají, dobroty jim chutnají.
S plným bříškem na lehátku, čekají jen na pohádku.
Vyspinkáni, plni dojmů, za chvilinku půjdou domů.“

O co nám jde a co dětem nabízíme:

 • Prioritou je zajištění bezpečí, pohody a klidu ve třídě.
 • Pracujeme s vhodnými speciálními, didaktickými pomůckami a metodami.
 • Komplexně podporujeme rozvoje rozumových schopností, komunikace, motoriky, sebeobslužných dovedností, schopnosti orientace, zrakového a sluchového vnímání, sociální interakce.
 • Důležitá je pro nás úzká spolupráce s rodiči – rodiče jsou vnímáni jako aktivní partneři školy.
 • V této třídě je pro rodiče dětí neomezený adaptační program. Délka a forma adaptačního programu se odvíjí dle individuálních potřeb jednotlivých dětí.
 • S dětmi pracujeme s ohledem na jejich věk i jejich individuální možnosti a schopnosti.
 • Situačně vytváříme společně s dětmi třídní pravidla, podle kterých se řídíme a průběžně si je opakujeme.
 • Dbáme na jednotné působení pedagogů.
 • Vytváříme společné rituály.
 • Zajišťujeme dostatečný pobyt venku s prostorem pro bezpečný pohyb.
 • Podporujeme rozvoj tvořivosti dětí.
 • Vyvažujeme řízené a spontánní činnosti a aktivní činnosti střídáme s relaxací dle potřeb dětí.
 • Ctíme české národní zvyky.
 • Plánované činnosti vycházejí z aktuálních podmínek a možností dětí.
 • Vedeme děti k ochraně přírody.      
 • Podporujeme rozvoj osobností samostatných a zdravě sebevědomých dětí, schopných komunikovat a spolupracovat.  Spolupráce nás baví a naplňuje. Dobrá komunikace a spolupráce mezi pedagogy a rodinou je klíčem ke spokojenosti dětí.