Pedagogové:

Jarmila Kilianová

Bc. Lenka Vlčková

Bc. Jitka Černá

Telefon: 722 751 888

Třída pro nejmenší děti  

Provoz třídy Ptáčků je vzhledem k věku dětí omezen na dobu od 7:00 do 15:00 hodin. Mimo tuto dobu mohou rodiče přivádět děti a vyzvedávat si je v ostatních třídách MŠ podle informací na třídě.

Třída Ptáčci je specifická zaměřením na konkrétní věkovou skupinu – zajišťuje péči a vzdělávání nejmladších dětí, vzhledem k tomu jsou také voleny metody a formy práce. Aktivity jsou krátké, častěji se střídají spontánní a řízené činnosti. K pobytu venku se využívá především školní zahrada a blízké okolí školy. Vzhledem k věku dětí je vybavení třídy i program dne zcela přizpůsoben individuálním potřebám dětí a jejich aktuálním možnostem a schopnostem. Při své práci se zaměřujeme na podporu zdraví a zdravý životní styl, a to v úzké spolupráci se zákonnými zástupci dětí. Délka a forma adaptačního programu se odvíjí dle individuálních potřeb jednotlivých dětí. Na této třídě pracují dvě kvalifikované učitelky a ředitelka školy, jejichž úvazek je vzhledem k počtu dětí snížen. Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let jsou ve škole zajištěna opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních podmínek, včetně přizpůsobení organizace vzdělávání. Poskytujeme dětem pestrou paletu činností zaměřenou na celkový rozvoj dítěte, posilování jemné i hrubé motoriky, utváření základů budoucích kompetencí.

Název a anotace třídního vzdělávacího programu:

BAREVNÝ JE KAŽDÝ DEN A TOLIK KRÁSNÉHO JE V NĚM

„Z jedné třídy Na Paloučku vyletělo hejno malých ptáčků.

Křídla mají barevná a jsou různě zdobená.

Ráno mají spoustu práce, proletí se na procházce,

pak na oběd spěchají, dobroty jim chutnají.

S plným bříškem na lehátku, čekají jen na pohádku.

Vyspinkáni, plni dojmů, za chvilinku půjdou domů.“

Ve třídě Ptáčci nezáleží na viditelném výsledku aktivity, ale na pocitech, které dítě zažívá, na radosti ze hry, na pocitu bezpečí, klidu a jistoty.

Zaměření třídy:

 • Zaměříme se na seznámení, stmelení a společné žití ve třídě.
 • Mezi dětmi bývají rozdíly, proto klademe velký důraz na individuální práci.
 • S dětmi pracujeme s ohledem na jejich věkové a specifické zvláštnosti.
 • Vytvoření funkčních koutků pro hru.
 • Společně s dětmi si třídu i ostatní prostory průběžně vyzdobíme.
 • Vytvoříme si s dětmi společná pravidla, podle kterých se budeme řídit a průběžně si je ukazovat a připomínat.
 • Zaměříme se na jednotné působení učitelek  ve všech činnostech, máme vytvořená pravidla jednotného působení.
 • Společné rituály.
 • Zaměříme se na zdravý vývoj dítěte, který je spojen s přiměřenou pohybovou aktivitou, správné držení těla a pravidelné tělovýchovné chvilky, pohybové hry.
 • Budeme využívat dostatečný pobyt venku a v přírodě s prostorem pro bezpečný pohyb.
 • Zaměříme se na tvořivost dětí.
 • Nezapomeneme vyvažovat řízené a spontánní činnosti a aktivní činnost střídat s relaxací dle potřeb dětí.
 • Přejeme si, aby mateřská škola byla místem bezpečí pro každé dítě s možností vyjádřit své pocity a přání.
 • Chceme rozvíjet osobnost samostatných a zdravě sebevědomých dětí, schopných komunikovat a spolupracovat.
 • Do šatny budeme vyvěšovat jednoduché myšlenkové mapy k integrovaným blokům a uvítáme i aktivní zapojení rodičů, při kterém po domluvě s učitelkami mohou uplatnit svou tvořivost, své možnosti pomoci apod.
 • Budeme zachovávat a ctít české národní zvyky a radovat se z nich.
 • Plánované činnosti budou vycházet z podmínek třídy / tvořivé dílny pro rodiče s dětmi, besídky, spolupráce s rodiči, dramatizace pohádek …/
 • Povedeme děti k ochraně přírody.
 • Podpora rozvoje smyslového vnímání, kognitivních schopností, grafomotoriky a jemné motoriky.

Nabízíme:

 • možnost celkového rozvoje
 • zapojení mezi vrstevníky
 • variabilitu prostředí
 • podporu samostatnosti
 • pravidelný režim
 • jistotu
 • kvalitní péči
 • pravidelné a pestré stravování + pitný režim
 • poradenství
 • čas