Pedagogové:

Bc. Jitka Černá

Bc. Petra Němcová

Mgr. Eva Smetanová

As. pedagoga: Ivana Jelínková

Telefonní číslo k Zajíčkům: 725 849 091

Charakteristika třídy:

Ve třídě  Zajíčci jsou děti 3– 4 leté. Snažíme se o všestranný rozvoj dětských schopností a dovedností, o vytvoření příjemného a pohodového prostředí, podporujeme kamarádství, ochotu si pomáhat a spolupracovat, vzájemně se respektovat, prožívat svoji identitu, být empatičtí. Klademe důraz na osobnostní a sociální rozvoj dítěte. Třída je rozdělena na koutky pro hry a pracovní činnosti, část volného prostoru na kobercích je vymezena pro pohybové a tvořivé činnosti. Uplatňujeme prvky artefiletiky – tvořivé a zážitkové vzdělávání a prvky dramatické výchovy. Klademe důraz   na environmetální vzdělávání, na rozvoj citových vztahů k přírodě a její ochranu. Zařazujeme návštěvu přírodovědné stanice, delší vycházky do přírody, experimentujeme.

Název Třídního vzdělávacího programu: 

„ZAJÍČCI SI RÁDI HRAJÍ, NOVÉ VĚCI POZNÁVAJÍ“

Anotace Třídního vzdělávacího programu :

U Zajíčků pohoda a to není náhoda.

Zajíčci jsme skotačiví, veselí a stále hraví.

Cvičíme a kreslíme, stavebnice stavíme.

Na nudu a zahálení u Zajíčků chvíle není.

Velmi rádi s chutí hned, poznáváme ten náš svět.

Hrajeme si, zpíváme, kamarády vítáme.

Čemu se bude třída Zajíčků věnovat ve svém zaměření:

  • Logopedické prevenci – jednoduchá artikulační cvičení, motorika mluvidel
  • Smyslovému vnímání
  • Arteterapii – vyjadřování pocitů pomocí barev a výtvarných technik
  • Předčtenářské gramotnosti – vytváření čtenářských návyků, návštěvy knihovny
  • Předmatematické gramotnosti – logické uvažování, řešení problémových situací
  • Pravidelnému cvičení a pohybovým činnostem pro zdravý vývoj dětí
  • Hudebně zaměřeným činnostem – zpěv, hra na rytmické nástroje, spojování pohybu s hudbou
  • Výchově ke zdravému životnímu stylu a ekologii
  • Přírodovědnému poznávání – delší vycházky do přírody za příznivého počasí, experimenty, návštěvy přírodovědné stanice
  • Procvičování jemné a hrubé motoriky pro rozvoj grafomotoriky
  • Společné výzdobě třídy a nejbližšího okolí MŠ
  • Společnému vytvoření pravidel chování, podle kterých se budeme všichni řídit
  • Důvěře mezi učiteli a dětmi

Zaměření, dlouhodobé cíle třídy      

 • Společně se pokusíme o vytváření pohodové atmosféry plné důvěry, klidné a bezpečné prostředí třídy i MŠ.
 • Budeme chránit své zdraví, rozvíjet kladný postoj k životu a osobnosti, pochopení svého těla, pojetí sebe sama.
 • Budeme se snažit o zautomatizování základních mravnostních návyků – pozdrav, prosba, poděkování, omluva…
 • Společně s rodiči se budeme snažit potlačovat negativní projevy chování v dětském kolektivu, budeme se snažit o sebehodnocení.
 • Laskavou důsledností a vlídnou neústupností budeme podporovat u dětí získávání zdravého sebevědomí,  samostatnosti, pomáhat si navzájem, rozvíjet dětská přátelství.
 • Uvědomit si, že každý je něčím výjimečný, má svoje práva, ale dokáže přiznat stejná práva druhým, umět druhého respektovat a tolerovat. Umět odložit svá přání na pozdější dobu, vždy nemohu mít to, co právě chci.
 • Povedeme děti k poznávání a ochraně přírody, nezapomeneme na seznámení s  tříděním odpadů a vhodný odpadový materiál budeme využívat i při svých tvořivých činnostech, jelikož téměř ze všeho se dá něco pěkného vytvořit. 
 • Rozšiřovat povědomí dítěte o bezprostředním i širším okolí, kde žije, co kolem sebe vidí. Vést k pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.
 • Budeme zachovávat a ctít české národní zvyky a tradice a radovat se z nich.
 • Budeme zařazovat cvičení s prvky dětské jógy, činnosti s prvky muzikoterapie a arteterapie.
 • Budeme směřovat k všestrannému rozvoji dětské osobnosti – rovnoměrně zařazovat plnění cílů ze všech vzdělávacích oblastí.