Naše vize aneb kam kráčíme…?

Naše škola se stane místem

 • kam děti budou chodit rády, s důvěrou a beze strachu
 • kde budou mít možnost prožívat radostné a spokojené dětství
 • místem, které bude probouzet, maximálně rozvíjet a uplatňovat tvořivý potenciál dětí
 • místem, kde budou děti vedeny ke vzájemné úctě, důvěře, uznání, snášenlivosti, otevřenosti v komunikaci, k empatii a vzájemné spolupráci
 • místem, kde bude dbáno na jejich správnou životosprávu, výživu, režim dne i pohybovou aktivitu
 • místem, kde vzdělávací nabídka bude přiměřená osobnosti a věku dítěte, bude vést k získání potřebných kompetencí a její způsob i obsah bude odrážet očekávání dětí i jejich rodičů
 • místem, které se nezaměřuje pouze na vzdělávání dětí, ale i pedagogů a všech svých zaměstnanců pro neustálé zvyšování kvality pedagogické i nepedagogické práce
 • místem dobře vybaveným, estetickým a příjemným, kde se všichni zúčastnění budou cítit dobře a svobodně (v mezích daných pravidel, které chápou a respektují)
 • místem, kde vzdělávání probíhá ekonomicky efektivním způsobem
 • místem, které využívá všech možností zapojení rodičů do života školy
 • místem, které spolupracuje s organizacemi a firmami, které přispívají ke zlepšení úrovně školy

Chceme se stát takovou školou, která vyvolává u všech dětí, zaměstnanců a rodičů sounáležitost a hrdost na příslušnost k ní!

Filozofie vzdělávacího programu mateřské školy

Naše školka se rozhodla podporovat zdraví a tím přistoupila na určitá filozofická východiska a principy činnosti. Chápe, že zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Je to subjektivní pocit životní pohody, souladu a harmonie, který si uvědomujeme podle míry své zralosti. Pocit pohody je relativní, protože každý jednotlivec jej dosahuje za rozdílných předpokladů a podmínek.
S péčí o zdraví je třeba začít od raného dětství. Nejsnáze si člověk osvojí návyky, dovednosti a chování podporující zdraví, když se jim začne učit co nejdříve, v předškolním věku.
Stěžejním cílem programu Škola podporující zdraví, jehož prvky jsme zařadili do činnosti naší školy a jeho kurikula je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví.
Tento cíl se týká i dospělých ve škole. Učitelé, rodiče a další zúčastnění ve škole podporující zdraví se učí úctě ke zdraví podobně jako jejich svěřenci.
Dalším cílem naší školy je, aby děti měly potřebu pěstovat pěkný vztah k přírodě, ke svému okolí, k ostatním lidem, které máme kolem sebe. Totéž se v práci naší školy vztahuje i na dospělé zaměstnance. Jak myslíme na své kamarády, rodiče, sourozence a další osoby je možné zaznamenat při činnostech v nadstandardních aktivitách, jejichž výsledky mohou objektivně posoudit nejen děti, ale i rodiče a další jedinci při výstupech z těchto činností, jimiž jsou výstavy, obdarování dárky, které děti vyrobily při různých činnostech, kulturní vystoupení, účast v přehlídkách.
Z toho plyne, že naše škola se zaměřuje jak na podporu zdraví, tak na podporu rozvoje kvalitních životních vlastností a také na rozvoj estetických dovedností. Důležitý je rovněž rozvoj dítěte s respektováním jeho individuality. Jenom spokojené dítě, které si je jisté samo sebou i svým okolím, se bude dobře a rychle rozvíjet a všemu novému se snáze učit ! Proto akcentujeme vztahy ve skupině, snažíme se vytvořit prostředí plné důvěry, pocitu bezpečí, jistoty, vzájemného respektu a empatie. Prostředí, ve kterém se budou všichni zúčastnění (děti, zaměstnanci, rodiče) cítit dobře. Učíme se uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou, – respektovat kolektivní soužití, ale zároveň si uvědomovat svoji svébytnost a jedinečnost.
Proto je i naším mottem: Slunce v duši! – žádoucí mezilidské vztahy, vnitřní pohoda a pozitivní ladění, i pohoda prostředí. Toto považujeme za základní kámen, na kterém pak stavíme další pedagogické směřování.