I.
Ředitelka Mateřské školy Horažďovice, Loretská ul. 935, Bc. Jitka Černá podle §123 zákona č. 561/2004 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ a podle § 6 odst. 2 vyhlášky č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů,o předškolním vzdělávání, stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v částce 350 Kč měsíčně pro období od 1.9.2016 do 31.8. 2017.

II.
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu jednoho školního roku. Bezúplatnost předškolního vzdělávání se uplatní pouze ve školním roce, ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy poprvé. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na jeden školní rok neplatí pro děti uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

III.
Osvobozen od úplaty je
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče
pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

IV.
Částku 350 Kč budou rodiče měsíčně poukazovat na účet MŠ/
0824119389/0800/.

V.
Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15.dne příslušného kalendářního měsíce.

VI.
V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu se úplata promíjí. Úplata se promíjí i v tom případě, pokud je MŠ v provozu v měsíci červenec nebo srpen a dítě není po tuto dobu do MŠ nahlášené k docházce.

V Horažďovicích dne 29. 8. 2016

Bc. Jitka Černá

ředitelka mateřské školy