Ptáčci

Pedagogové:

Jarmila Kilianová

Bc. Lenka Vlčková

Chůva: Radka Nosková

Telefon: 722 751 888

Třída pro nejmenší děti  

Provoz třídy Ptáčků je vzhledem k věku dětí omezen na dobu od 7:00 do 15:00 hodin. Mimo tuto dobu mohou rodiče přivádět děti a vyzvedávat si je v ostatních třídách MŠ podle informací na třídě.

Třída Ptáčci je specifická zaměřením na konkrétní věkovou skupinu – zajišťuje péči a vzdělávání nejmladších dětí, vzhledem k tomu jsou také voleny metody a formy práce. Aktivity jsou krátké, častěji se střídají spontánní a řízené činnosti. K pobytu venku se využívá především školní zahrada a blízké okolí školy. Vzhledem k věku dětí je vybavení třídy i program dne zcela přizpůsoben individuálním potřebám dětí a jejich aktuálním možnostem a schopnostem. Při své práci se zaměřujeme na podporu zdraví a zdravý životní styl, a to v úzké spolupráci se zákonnými zástupci dětí. Délka a forma adaptačního programu se odvíjí dle individuálních potřeb jednotlivých dětí. Na této třídě pracují dvě kvalifikované učitelky, jejichž úvazek je vzhledem k počtu dětí snížen. Personální podporu třídy zajišťuje chůva. Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let jsou ve škole zajištěna opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních podmínek, včetně přizpůsobení organizace vzdělávání. Poskytujeme dětem pestrou paletu činností zaměřenou na celkový rozvoj dítěte, posilování jemné i hrubé motoriky, utváření základů budoucích kompetencí.

Název a anotace třídního vzdělávacího programu:

PTAČÍ POHÁDKY

Na Palouček do školičky chodí malá ptáčátka.

Dneska na ně uvnitř čeká krásná ptačí pohádka.

O sově a o čápovi i o vránách krákavých,

o sýkorkách na krmítku a vrabčácích darebných.

Všechny ptáčky rádi máme, ve školce je poznáváme.

A tak honem milé děti, ať nám ptáčci neuletí.

 

POHÁDKA O VLAŠTOVCEDO ŠKOLIČKY BEZ SLZIČKY

POHÁDKA O VRABEČKOVI – PODZIMNÍ KOUZLENÍ

POHÁDKA O VRÁNĚČAS KOUZEL A ANDĚLŮ

POHÁDKA O SKŘIVÁNKUPANÍ ZIMA JEDE

POHÁDKA O ČÁPOVI PŘIŠLO JARO SE SLUNÍČKEM

POHÁDKA O DATLOVILÉTO PATŘÍ DĚTEM

Zaměření třídy:

 • Zaměříme se na seznámení, stmelení a společné žití ve třídě.
 • Mezi dětmi bývají rozdíly, proto klademe velký důraz na individuální práci.
 • S dětmi pracujeme s ohledem na jejich věkové a specifické zvláštnosti.
 • Vytvoření funkčních koutků pro hru.
 • Společně s dětmi si třídu i ostatní prostory průběžně vyzdobíme.
 • Vytvoříme si s dětmi společná pravidla, podle kterých se budeme řídit a průběžně si je ukazovat a připomínat.
 • Zaměříme se na jednotné působení učitelek včetně chůvy ve všech činnostech, máme vytvořená pravidla jednotného působení.
 • Společné rituály.
 • Zaměříme se na zdravý vývoj dítěte, který je spojen s přiměřenou pohybovou aktivitou, správné držení těla a pravidelné tělovýchovné chvilky, pohybové hry.
 • Budeme využívat dostatečný pobyt venku a v přírodě s prostorem pro bezpečný pohyb.
 • Zaměříme se na tvořivost dětí.
 • Nezapomeneme vyvažovat řízené a spontánní činnosti a aktivní činnost střídat s relaxací dle potřeb dětí.
 • Přejeme si, aby mateřská škola byla místem bezpečí pro každé dítě s možností vyjádřit své pocity a přání.
 • Chceme rozvíjet osobnost samostatných a zdravě sebevědomých dětí, schopných komunikovat a spolupracovat.
 • Do šatny budeme vyvěšovat jednoduché myšlenkové mapy k integrovaným blokům a uvítáme i aktivní zapojení rodičů, při kterém po domluvě s učitelkami mohou uplatnit svou tvořivost, své možnosti pomoci apod.
 • Budeme zachovávat a ctít české národní zvyky a radovat se z nich.
 • Plánované činnosti budou vycházet z podmínek třídy / tvořivé dílny pro rodiče s dětmi, besídky, spolupráce s rodiči, dramatizace pohádek …/
 • Povedeme děti k ochraně přírody.
 • Podpora rozvoje smyslového vnímání, kognitivních schopností, grafomotoriky a jemné motoriky.

Nabízíme:

 • možnost celkového rozvoje,
 • zapojení mezi vrstevníky,
 • variabilitu prostředí,
 • podporu samostatnosti,
 • pravidelný režim.
 • jistotu,
 • kvalitní péči,
 • pravidelné a pestré stravování + pitný režim,
 • poradenství,
 • čas.

Ve třídě Ptáčci nezáleží na viditelném výsledku aktivity, ale na pocitech, které dítě zažívá, na radosti ze hry a aktivity, na pocitu bezpečí, klidu a jistoty.