Motýlci

Pedagogové:
Eva Lešková
Petra Kotlabová

Asistentka pedagoga: Mgr. Libuše Stupková

 Telefonní číslo k Motýlkům: 725 849 097

Charakteristika třídy

Věkové složení dětí je 4- 6 let, což znamená, že se některé děti připravují v tomto školním roce na odchod do ZŠ.

Ve třídě jsou všechny vzdělávací oblasti rozvíjeny rovnoměrně. Učitelky preferují práci ve skupinách, na stanovištích, kde mají všichni možnost zapojit se do činností nejen dle věku, ale i  svého zájmu, schopností a dle potřeb tak rozvíjejí i své dominantní inteligence.

Důraz je kladen na dodržování pravidel soužití v MŠ – mravní návyky, sebeobsluha, vztahy v kolektivu, předcházení nežádoucímu nebo nebezpečnému chování. Neméně důležitý je zde rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti. Používáme digitální technologie (interaktivní tabule, tablety), preferujeme učení formou projektů i ve 3D.

Ve třídě dbáme na vyváženost řízené a spontánní činnosti s možností odpočinku, relaxace – ať za společného protažení při cvičení s použitím prvků jógy, při pobytu v přírodě nebo individuálně v relaxačním koutku ve třídě. Nezapomínáme ani na uvolňování ruky, procvičování jemné motoriky při cílených  činnostech.

Snažíme se třídit odpad, a protože téměř ze všeho se dá něco pěkného vyrobit, vhodný odpadový a přírodní materiál využíváme k tvoření, při čemž vítáme také ochotu a spolupráci rodičů.

Název Třídního vzdělávacího programu: „U Motýlků krok za krokem cestujeme s panem Rokem“

Anotace TVP:

Naše parta motýlí vědomosti posílí,

zapojí se hned i v digitální svět.

ZAMĚŘENÍ, DLOUHODOBÉ CÍLE TŘÍDY                

  • Budeme chránit své zdraví, vytvářet příjemné, klidné a bezpečné prostředí třídy a MŠ.
  • Společně se pokusíme o vytváření pohodové atmosféry plné důvěry a dětem příjemného humoru.
  • Budeme se snažit o zautomatizování základních mravnostních návyků – pozdrav, prosba, poděkování, omluva…Společně s rodiči se budeme snažit potlačovat negativní projevy chování.
  • Vzájemně se budeme podporovat v získání zdravého sebevědomí a samostatnosti.
  • Povedeme děti k ochraně přírody, nezapomeneme na třídění odpadů a vhodný odpadový materiál využijeme při tvořivých činnostech, jelikož téměř ze všeho se dá něco pěkného vyrobit.
  • Zapojíme děti do pěveckého kroužku SLUNÍČKO, zavedeme logopedickou prevenci pro podchycení nesprávné výslovnosti.
  • Nabídneme dostatek pohybových aktivit pro zdraví vývoj dětí.
  • Budeme zachovávat české národní zvyky.