Zajíčci

Pedagogové:

Bc. Jitka Černá

Jaroslava Maxová

Mgr. Eva Smetanová

 

Telefonní číslo k Zajíčkům: 725 849 091

Charakteristika třídy:

Ve třídě  Zajíčci jsou děti 3 – 5 leté. Snažíme se o všestranný rozvoj dětských schopností a dovedností, o vytvoření příjemného a pohodového prostředí, podporujeme kamarádství, ochotu si pomáhat a spolupracovat, vzájemně se respektovat, prožívat svoji identitu, být empatičtí. Klademe důraz na osobnostní a sociální rozvoj dítěte. Třída je rozdělena na koutky pro hry a pracovní činnosti, část volného prostoru na kobercích je vymezena pro pohybové a tvořivé činnosti. Uplatňujeme prvky artefiletiky – tvořivé a zážitkové vzdělávání a prvky dramatické výchovy. Klademe důraz   na environmetální vzdělávání, na rozvoj citových vztahů k přírodě a její ochranu. Zařazujeme návštěvu přírodovědné stanice, delší vycházky do přírody, experimentujeme.

Název Třídního vzdělávacího programu: 

„U ZAJÍČKŮ KAŽDÝ RÁD, UČÍ SE SVĚT POZNÁVAT“

Anotace Třídního vzdělávacího programu :

Ať je podzim nebo jaro, my zjistíme všichni hned,

 ať je zima nebo léto, Zajíčky baví poznávat svět.

Zajíčci jsme skotačiví, hrajeme si, zpíváme,

všechny naše kamarády do Zajíčků vítáme.

Čemu se bude třída Zajíčků věnovat ve svém zaměření:

  • Logopedické prevenci – jednoduchá artikulační cvičení, motorika mluvidel
  • Smyslovému vnímání
  • Arteterapii – vyjadřování pocitů pomocí barev a výtvarných technik
  • Předčtenářské gramotnosti – vytváření čtenářských návyků, návštěvy knihovny
  • Předmatematické gramotnosti – logické uvažování, řešení problémových situací
  • Pravidelnému cvičení a pohybovým činnostem
  • Hudebně zaměřeným činnostem – zpěv, hra na rytmické nástroje, spojování pohybu s hudbou
  • Výchově ke zdravému životnímu stylu a ekologii
  • Přírodovědnému poznávání – delší vycházky do přírody za příznivého počasí, experimenty, návštěvy přírodovědné stanice
  • Procvičování jemné a hrubé motoriky pro rozvoj grafomotoriky
  • Společné výzdobě třídy a nejbližšího okolí MŠ
  • Společnému vytvoření pravidel chování, podle kterých se budeme všichni řídit

Zaměření, dlouhodobé cíle třídy      

 • Společně se pokusíme o vytváření pohodové atmosféry plné důvěry, klidné a bezpečné prostředí třídy i MŠ.
 • Budeme chránit své zdraví, rozvíjet kladný postoj k životu a osobnosti, pochopení svého těla, pojetí sebe sama.
 • Budeme se snažit o zautomatizování základních mravnostních návyků – pozdrav, prosba, poděkování, omluva…
 • Společně s rodiči se budeme snažit potlačovat negativní projevy chování v dětském kolektivu, budeme se snažit o sebehodnocení.
 • Laskavou důsledností a vlídnou neústupností budeme podporovat u dětí získávání zdravého sebevědomí,  samostatnosti, pomáhat si navzájem, rozvíjet dětská přátelství.
 • Uvědomit si, že každý je něčím výjimečný, má svoje práva, ale dokáže přiznat stejná práva druhým, umět druhého respektovat a tolerovat. Umět odložit svá přání na pozdější dobu, vždy nemohu mít to, co právě chci.
 • Povedeme děti k poznávání a ochraně přírody, nezapomeneme na seznámení s  tříděním odpadů a vhodný odpadový materiál budeme využívat i při svých tvořivých činnostech, jelikož téměř ze všeho se dá něco pěkného vytvořit. 
 • Rozšiřovat povědomí dítěte o bezprostředním i širším okolí, kde žije, co kolem sebe vidí. Vést k pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.
 • Budeme zachovávat a ctít české národní zvyky a tradice a radovat se z nich.
 • Budeme zařazovat cvičení s prvky dětské jógy, činnosti s prvky muzikoterapie a arteterapie.
 • Budeme směřovat k všestrannému rozvoji dětské osobnosti – rovnoměrně zařazovat plnění cílů ze všech vzdělávacích oblastí.