Berušky

Pedagogové:

Mgr. Bohuslava Dvořáková

Eva Málková

Asistent pedagoga: Ivana Jelínková

Telefonní číslo k Beruškám732 484 584

Charakteristika třídy:

Ve třídě Berušky je nás 25 – 2 učitelky, 1 asistentka pedagoga a 22 dětí, z toho 10 děvčat a 12 chlapců. Třída je věkově smíšená, dochází sem děti ve věku od 3 do 5 let. Vycházíme z individuálních potřeb každého dítěte.  Při činnostech budeme kombinovat individuální a skupinové formy práce s ohledem na věkovou skupinu dětí. Dáváme možnost spontánnímu projevu dle potřeb dětí – možnost klidových a relaxačních činností, a naopak pohybového vyžití s využitím vhodných pomůcek a náčiní-míče, obruče, CD s hudbou, odrážedla. Budeme dbát na dodržování pravidel chování ve třídě – naučíme se mezi sebou komunikovat a budeme se snažit eliminovat nežádoucí chování ve třídě. Dále budeme směřovat k všestrannému rozvoji dětské osobnosti – rovnoměrně zařazovat plnění cílů ze všech vzdělávacích oblastí. Společně se pokusíme o vytváření pohodové atmosféry plné důvěry.

Název Třídního vzdělávacího programu:

 „KROK, SUN, KROK, S BERUŠKAMI JDE PAN ROK“

Anotace

U Berušek je to prima,

hrajeme si léto, zima.

Zkoumáme a objevujem,

Na Paloučku prozpěvujem.

Kamarádů hodně máme,

spolu si tu užíváme.

Zaměření třídy:

 • Budeme zařazovat cvičení s prvky dětské jógy, činnosti s prvky muzikoterapie a arteterapie.
 • Budeme podnikat vycházky do přírody s prostorem pro bezpečný pohyb a hry.
 • Seznámíme děti s ekologií, udržování čistoty v přírodě a jejím okolí a budeme přírodu chránit.
 • Naučíme a seznámíme děti s tříděním odpadů.
 • Povedeme děti k samostatnosti při sebeobsluze – příprava a úklid hraček, stolování, oblékání a vštěpování základních hygienických návyků.
 • V prosociálním chování – budeme posilovat přátelství a sounáležitost s ostatními dětmi ve třídě.
 • Motivací povedeme děti ke zdravému sebevědomí, pocitu jistoty a bezpečí.
 • Budeme chránit své zdraví, vytvářet příjemné, klidné a bezpečné prostředí třídy.
 • Zaměříme se na běžné užívání společenských návyků-pozdrav, prosba, poděkování, omluva…
 • Společně s rodiči se budeme snažit potlačovat negativní projevy chování v dětském kolektivu, budeme se snažit o komunikaci mezi dětmi a sebehodnocení.
 • Vzájemně se budeme podporovat v získávání zdravého sebevědomí a samostatnosti.
 • Budeme zachovávat a ctít české národní zvyky a tradice a radovat se z nich.